الأربعاء، 16 يناير 2013

حقـ،،ـآ كـــم آتمنـــي آن آســـ،آفر بعيــدآآ عنكــم آيـــ،هـآ آلبشــر..لقــد سئمت هذه آلدنيــآ

حتــــي حـديثي معــكم مللـته ...!!

حتـــي آوجـــآعي مــلت مني !!

كــل مــآآتمنــآه آلآن هــو آلمــوت...! ونـــطق آلشهــآده..ّ!!

ربــ،ـــي لــــم آعـــد آحتمــ،ل هذه آلحيـــــآآه لقــد آشتقـــت لأأبتســآمتي

آفتقـــد كثيــرآ صــوت ضحكتـــي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق